• 25 มกราคม 2023

  กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน

 • 13 ธันวาคม 2022

  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ยินดีต้อนรับ ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2565

 • 13 ธันวาคม 2022

  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ยินดีต้อนรับ ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน

 • 28 พฤศจิกายน 2022

  การใช้งานห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์

 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR น.ส.ทัศนียา ทองสม
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR น.ส.กรสกุล ชูโลก
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR นายสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR นายวิระ กระจาย
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR นางสุรีพร สุขกาญจน์
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR ว่าที่ ร.ต. อิทธิพัทธ์ ช่วยสถิตย์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR นายดุริยา เย็นเอง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR นายปริญญา จันทร์ชุม
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR นางสายใจ แก้วอ่อน
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR นางสุภาวดี นพพล
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR น.ส.อังคนา ราชสีห์
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR นางวาสนาเขต พิทักษ์จิตร์
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR นางพรพณา มาถนอม
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดศิลปะฯ
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR น.ส.วิไลพร อธิตัง
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดสังคมฯ
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon- XR นายคมกฤษ นิยมจิตร์
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดสุขศึกษาฯ
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR น.ส.ปภัษณัญฑ์ แกล้วทนงค์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR น.ส.ศิรินันท์ สุวรรณมุสิก
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR น.ส.ศุภาภรณ์ แก้วเถื่อน
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR น.ส.สุวิมล ฤทธิ์พันธ์
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • [title]
  สื่อการเรียนรู้ Eon-XR น.ส.หนึ่งฤทัย คาร
  หมวดหมู่: Eon-XR หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • [title]
  พิชิตข้อสอบ READING 600 ข้อ
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  Short Note BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  ติวเข้มภาษาไทย ระดับ ม.1 - ม.3 ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  พิชิตข้อสอบ CU-TEP WRITING
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบ เคมี ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  เฉลยละเอียด ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  Super Easy สังคม ระดับ ม.1-ม.6 เลกเชอร์ให้ อ่านง่ายสุดๆ ฉบับพกพา
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  พิชิตข้อสอบ VOCAB 1,100 ข้อ
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  เฉลยละเอียด ชีววิทยา 9 วิชาสามัญ
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  สรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.1-2-3 ฉบับปรับปรุง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  แนวข้อสอบ CU-TEP Writing & Reading
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สรุปเข้ม สังคมศึกษา ม.ต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • [title]
  เก่ง คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 (2560)
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  เฉลยละเอียด สังคม 9 วิชาสามัญ
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  Phrasal Verbs
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  พิชิตข้อสอบ CU-TEP READING
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  เฉลยละเอียด คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ
 • [title]
  Subject Verb Agreement
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.6 เล่ม 2 (2560)
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  ติวภาษาอังกฤษสอบเข้า ม.1 Reading (เทคนิคการทำข้อสอบการอ่านทุกแบบ)
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • [title]
  ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวอังกฤษ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติว GAT ภาษาอังกฤษ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  GAT เชื่อมโยง
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาไทย ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET สังคม ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET คณิตศาสตร์ ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาไทย ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET สังคม ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET คณิตศาสตร์ ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเข้ม PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเข้ม PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  หมวดหมู่: การศึกษา

 • กิจกรรมรอบกองไฟ "สามัคคีชุมนุม" โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระศ...
 • 7 เพลงเพชร
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระศ...
 • ประมวลภาพกิจกรรม ปี2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • ประมวลภาพกิจกรรม ปี2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • พระคุณที่สาม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: การศึกษา